top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden AFB toners – zakelijke klanten

 

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op -en maken onlosmakelijk deel uit van- iedere aanbieding , offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door AFB toners gevestigd te Rotterdam verder te noemen “gebruiker” ,te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld : iedere (rechts) persoon die bij of via gebruiker goederen besteld en/of koopt.

 

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftlelijk zijn overeengekomen.

 

2 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order) bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

 

2.2 kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3 Levering

3.1 Levering van producten geschied vanaf magazijn van verkoper. Goederen zijn vanaf dat moment voor risico afnemer. Voor particulieren geldt de wettelijke recht van retour, voor zakelijke klant niet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3.2 Alle door de verkoper genoemde leveringstermijn zal door de verkoper naar zijn beste weten nageleefd, echter verkoper is in deze afhankelijk van verdere distributie door derden. Overschrijding van genoemde leveringstermijn kan de verkoper niet ten laste worden gelegd en brengt de verkoper dus niet in verzuim.

 

4 Klachten – aansprakelijkheid

4.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 8 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant de gebruiker, binnen 8 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek

 

4.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat producten door de gebruiker zijn gecrediteerd.

 

4.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en de kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven , met een minimum van 50 euro.

 

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente ,boetes en enige andere vorderingen zoals de genoemd in artikel 3±92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

 

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

 

5.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

 

5.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde , welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

 

6 Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting ( prijs exclusief staat ook vermeld) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

 

6.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order) bevestiging in een of meer factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden

 

7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door verkoper aangewezen bank-of girorekening. Mocht men niet in staat per bank of giro de factuur te voldoen, dient men schriftelijk contact op te nemen met de gebruiker.

 

7.2 Indien de klant op de vervaldag het factuurbedrag niet of geheel heeft betaald, zijn alle bedragen die de klant op grond van eventuele andere facturen aan gebruiker is verschuldigd, inclusief het bedrag van de betreffende factuur, in hun geheel onmiddellijk opeisbaar. Het factuurbedrag wordt in deze gevallen verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van euro 200 eveneens te last komen van de klant.

 

8 Offertes

8.1 offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en acceptatie van de offerte door klant wordt eerst aanvaard door schriftelijke bevestiging door gebruiker. 8.2 offertes van gebruiker hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt gebruiker zich het recht voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

 

9 Ontbinding en beëindiging.

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

 

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

10 Overmacht

Omstandigheden buiten de wil van gebruiker om, waardoor de naleving of verdere naleving van een overeenkomst in redelijkheid niet van de gebruiker kan worden verlangd dan wel disproportioneel bezwaarlijk in verhouding tot het nadeel dat de klant als gevolg ervan ondervindt of zou kunnen ondervinden, gelden als overmacht en geven gebruiker het recht om de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te schorten, zonder dat de klant daarvoor een recht op schadevergoeding kan doen gelden. Klant is een gebruiker een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door gebruiker gepresteerde.

11 Internetsite

De AFB toners internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet AFB toners sites. AFB toners is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite

 

12 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde displays, logo’s modellen (beeld) merken, uitvindingen en ontwerpen berusten uitsluitend bij gebruiker of diens licentiegevers.

 

13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

13.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 

14 Annulering

Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 kan bij het annuleren van een order het oorspronkelijke factuur bedrag aan de klant in rekening worden gebracht. Gebruiker kan besluiten de geleverde en geaccepteerde producten niet terug te nemen.

15 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.

bottom of page